Nota prawna

Dziękujemy za odwiedzenie nas. Chcemy, aby korzystanie z naszej witryny było jak najlepsze.

Aby uzyskać dostęp do naszych usług, użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i ma wystarczającą zdolność prawną do korzystania z naszych usług zgodnie z prawem krajowym.

Dostęp i przeglądanie strony internetowej lub korzystanie z jej usług oznacza wyraźną i pełną akceptację każdego z niniejszych Warunków Ogólnych, w tym Warunków Szczegółowych ustanowionych dla niektórych promocji, a także Polityk Prywatności i Plików Cookies, związanych z obowiązującymi przepisami w zakresie Ochrony Danych Osobowych. Przeczytaj je uważnie, aby dowiedzieć się, jakiego rodzaju dane są gromadzone za pośrednictwem naszej strony internetowej, w jakich celach i jakie masz w związku z tym prawa.

1.- Informacje prawne.

Zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, dane identyfikacyjne właściciela portalu internetowego są następujące:

Canary Boat Trips, S.L.U

C/ Nuestra Señora del Carmen nº9, bajo derecho (Morro Jable)

35625 Pájara

B76278977

Registro mercantil de Puerto del Rosario, Tomo: 209, Folio: 71, Hoja: IF-9120

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny: +34 630 975 023, e-mail: dpo@magicandsailing.com.

Dostęp do Witryny oznacza wyraźną akceptację przez Użytkownika niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania, które mogą zostać całkowicie lub częściowo zmienione lub zastąpione innymi przez właściciela w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Zalecamy okresowe sprawdzanie niniejszych warunków pod kątem ewentualnych zmian, które będą publikowane w tej samej sekcji.

2.- Ogólne warunki użytkowania.

Poniższe Warunki Ogólne regulują korzystanie ze strony internetowej i dostęp do niej, a ich celem jest ustanowienie wytycznych dotyczących jej właściwego użytkowania i zachowania. Canary Boat Trips, S.L.Udostarcza użytkownikom informacji na temat użytkowania, usług i treści hostowanych na stronie internetowej. Za jego pośrednictwem Użytkownik ma dostęp do informacji o konkretnych produktach i usługach, narzędziach i aplikacjach.

Dane i informacje o produktach lub usługach, cenach i cechach lub inne istotne dane oferowane za pośrednictwem strony internetowej są tworzone, dostarczane i aktualizowane przez Dostawców i firmy zewnętrzne. Canary Boat Trips, S.L.U nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za takie dane i informacje i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

Użytkownik zobowiązuje się do właściwego korzystania z treści, usług, aplikacji i narzędzi, które są dostępne, z zastrzeżeniem przepisów prawa i niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania oraz, w stosownych przypadkach, Warunków Szczególnych, które mogą zostać ustanowione w celu uzyskania dostępu do niektórych usług i aplikacji, zawsze z poszanowaniem innych Użytkowników.

W przypadku całkowitego i/lub częściowego naruszenia przez Użytkownika niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania, Canary Boat Trips, S.L.Use zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do strony internetowej bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

3.- Ogólne zobowiązania Użytkownika.

Akceptując niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania, Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na:

– Nie podejmować żadnych działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie, zniszczenie, uczynienie bezużytecznym, przeciążenie, tymczasowo lub na stałe, funkcjonalności, narzędzi, treści i/lub infrastruktury strony internetowej, w sposób uniemożliwiający jej normalne użytkowanie.

– Chronić i utrzymywać poufność kodów dostępu powiązanych z nazwą użytkownika, będąc odpowiedzialnym za wykorzystanie wspomnianych osobistych i niezbywalnych kodów dostępu przez osoby trzecie.

– Nie wprowadzać ani nie tworzyć treści oszczerczych lub zniesławiających, zarówno innych użytkowników, jak i firmy trzecie spoza Canary Boat Trips, SLU.

– Niewykorzystywanie jakichkolwiek materiałów i informacji zawartych na tej stronie internetowej do celów niezgodnych z prawem i/lub celów wyraźnie zabronionych w niniejszych Ogólnych Warunkach Użytkowania, jak również szczególnych warunków, które, w stosownych przypadkach, zostały ustanowione dla niektórych aplikacji i/lub narzędzi i które są sprzeczne z prawami i interesami Canary Boat Trips, S.L.U., jej użytkowników i/lub stron trzecich.

– Nie oferować ani nie rozpowszechniać produktów i usług, ani nie prowadzić działań reklamowych lub niezamówionej komunikacji handlowej z innymi Użytkownikami i odwiedzającymi Canary Boat Trips, S.L.U.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody jakiegokolwiek rodzaju, które Canary Boat Trips, S.L.U lub jakakolwiek osoba trzecia może ucierpieć w wyniku nieprzestrzegania któregokolwiek z obowiązków, którym użytkownik podlega na mocy niniejszych „Ogólnych warunków użytkowania” lub przepisów prawa w związku z dostępem i/lub korzystaniem ze strony.

4.- Własność intelektualna i przemysłowa.

Witryna internetowa, zawarte w niej strony oraz informacje lub elementy w niej zawarte (w tym teksty, dokumenty, zdjęcia, rysunki, reprezentacje graficzne, których jest właścicielem lub które są własnością osób trzecich, które upoważniają właściciela do ich używania, między innymi), a także logo, znaki towarowe, nazwy handlowe lub inne znaki wyróżniające, są chronione prawami własności intelektualnej i/lub przemysłowej, z których Canary Boat Trips, S.L.U. jest ich właścicielem lub posiada zezwolenie na ich wykorzystanie i publiczną komunikację od ich prawowitych właścicieli.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z treści w sposób rzetelny i prawidłowy, zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym. Canary Boat Trips, S.L.U upoważnia użytkownika do przeglądania informacji zawartych na tej stronie internetowej, a także do ich prywatnego powielania (proste pobieranie i przechowywanie w swoich systemach komputerowych), pod warunkiem, że elementy te są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. W żadnym wypadku nie może to
oznacza zezwolenie lub licencję na prawa własności Canary Boat Trips,
S.L.U. lub ich prawowitym właścicielom.
Użytkownik nie jest upoważniony do rozpowszechniania, modyfikowania, cedowania lub przekazywania osobom trzecim następujących treści
publicznego przekazywania informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób.
niezależnie od celu.

5.- Linki.

Połączenia i linki do witryn lub stron internetowych osób trzecich zostały utworzone wyłącznie w celu
jako narzędzie dla użytkownika. Canary Boat Trips, S.L.U. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za
lub ich zawartość.
Canary Boat Trips, S.L.U. nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z istnienia linków.
między zawartością tej witryny a zawartością znajdującą się poza tą witryną lub jakąkolwiek inną witryną.
wzmianki o treściach zewnętrznych w stosunku do tej witryny. Celem takich linków lub wzmianek jest
wyłącznie informacyjny i w żaden sposób nie oznacza poparcia, zatwierdzenia, marketingu, marketingu
lub jakikolwiek związek między Canary Boat Trips, S.L.U. a osobami lub podmiotami, które są autorami i/lub zarządzają
takich treści lub właścicieli witryn, na których się one znajdują.
Linki do strony internetowej wymagają wyraźnej pisemnej zgody
właściciele portalu.

6.- Odpowiedzialność.

Canary Boat Trips, S.L.U. nie gwarantuje ciągłego dostępu ani prawidłowego przeglądania, pobierania
lub użyteczność elementów i informacji zawartych na stronach portalu, które mogą
zostać uniemożliwione, utrudnione lub przerwane przez czynniki lub okoliczności pozostające poza jego kontrolą
lub nie z własnej winy, ani tych spowodowanych istnieniem wirusów, ani tych spowodowanych istnieniem
technologii komputerowej w Internecie.
Canary Boat Trips, S.L.U. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, straty, straty,
roszczeń lub wydatków spowodowanych przez:
(i) Zakłócenia, przerwy, awarie, pominięcia, opóźnienia, blokady lub
rozłączenia, spowodowane usterkami w liniach i sieciach
telekomunikacyjnych lub innych przyczyn pozostających poza kontrolą Canary Boat.
Trips, S.L.U.
(ii) Bezprawne włamania poprzez użycie złośliwego oprogramowania lub
dowolnego rodzaju i za pomocą dowolnych środków komunikacji, takich jak wirusy
komputer lub jakikolwiek inny;
(iii) Niewłaściwe lub nieodpowiednie korzystanie ze strony internetowej Canary Boat Trips, S.L.U..
(iv) Błędy bezpieczeństwa lub nawigacyjne spowodowane nieprawidłowym działaniem
przeglądarki lub korzystanie z nieaktualnych wersji.
Canary Boat Trips, S.L.U. nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkowników i
osobom trzecim o działaniach osób trzecich spoza Canary Boat Trips, S.L.U., które pociągają za sobą lub
może wiązać się z czynami nieuczciwej konkurencji i niedozwoloną reklamą lub naruszeniem prawa.
może wiązać się z czynami nieuczciwej konkurencji i niedozwoloną reklamą lub naruszeniem prawa.
zobowiązań umownych jakiegokolwiek rodzaju, prawa do czci, prywatności, danych osobowych i prawa do
zobowiązań umownych jakiegokolwiek rodzaju, prawa do czci, prywatności, danych osobowych i prawa do
udostępnianie, otrzymywanie, uzyskiwanie lub uzyskiwanie dostępu do treści.

7.- Ochrona danych osobowych.

Pełne zasady przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności,
który stanowi integralną część niniejszych Ogólnych Warunków, ale który, dla uproszczenia, został przez nas
określone w osobnym dokumencie: Polityka prywatności.

8.- Prawodawstwo.

Niniejsza Nota Prawna i jej warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z
Hiszpańskie ustawodawstwo. Użytkownik, poprzez sam fakt wejścia na stronę internetową lub uzyskania
Jako zarejestrowany użytkownik użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych przez
Sądy właściwe zaocznie mogą rozpatrywać i rozstrzygać wszelkie powództwa wynikające z lub w związku z
związanych z niniejszymi warunkami lub z korzystaniem z niniejszej Witryny lub jej przeglądaniem.
przez nią.
Jeżeli jakakolwiek klauzula lub paragraf niniejszych Ogólnych Warunków, inne niż te o charakterze ogólnym
lub niewykonalne, ważność pozostałych postanowień zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną.
klauzule nie zostaną naruszone.