Polityka prywatności

PRYWATNOŚĆ – ROZSZERZONE INFORMACJE

Polityka prywatności stanowi część Ogólnych warunków regulujących tę stronę internetową.
WERSJA 15.12.2022
Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?
Canary Boat Trips, S.L.U.
Adres: C/ Nuestra Señora del Carmen nº9, bajo derecho (Morro Jable)
C.P. 35625
Pájara.
CIF: B76278977
Telefon: +34 630 975 023
Poczta: dpo@magicandsailing.com
Możesz skontaktować się z nami w dowolny sposób.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub dostosowania niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Zalecamy zapoznanie się z nią, a jeśli zarejestrowałeś się i masz dostęp do swojego konta lub profilu, zostaniesz poinformowany o zmianach.
Jeśli należysz do jednej z poniższych grup, zapoznaj się z rozwijanymi informacjami:
+ KONTAKTY INTERNETOWE LUB E-MAILOWE
Jakie dane gromadzimy za pośrednictwem strony internetowej?
Możemy przetwarzać Twój adres IP, system operacyjny lub przeglądarkę, z której korzystasz, a nawet długość Twojej wizyty, anonimowo.
Jeśli podasz nam dane w formularzu kontaktowym, zostaniesz zidentyfikowany, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować w razie potrzeby.
W jakich celach będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Aby odpowiedzieć na zapytania, prośby lub petycje.
W celu zarządzania żądaną usługą, udzielenia odpowiedzi na żądanie lub przetworzenia żądania.
Informacje drogą elektroniczną związane z żądaniem użytkownika.
Informacje handlowe lub informacje o wydarzeniach drogą elektroniczną, pod warunkiem udzielenia wyraźnej zgody.
Przeprowadzanie analiz i ulepszeń w sieci, naszych produktach i usługach.  Aby ulepszyć naszą strategię handlową.
Jaka jest podstawa przetwarzania danych użytkownika?
Akceptacja i zgoda zainteresowanej strony, udzielona poprzez dobrowolne działanie, tak jak w przypadkach, gdy do złożenia wniosku konieczne jest wypełnienie formularza i kliknięcie przycisku wysyłania, wypełnienie tego samego koniecznie oznacza, że została ona poinformowana i wyraźnie wyraziła zgodę na treść klauzuli dołączonej do formularza lub akceptację polityki prywatności.
Wszystkie nasze formularze mają symbol * w obowiązkowych danych. Jeśli użytkownik nie poda tych pól lub nie zaznaczy pola wyboru dotyczącego akceptacji polityki prywatności, informacje nie będą mogły zostać wysłane. Zazwyczaj ma on następującą formułę: „□ Mam ukończone 14 lat oraz przeczytałem i akceptuję Politykę prywatności”.
Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe?
Do momentu odwołania udzielonej zgody.
+ KONTAKTY NEWSLETTEROWE
Jakie dane zbieramy za pośrednictwem newslettera?
Na stronie internetowej możesz zapisać się do newslettera, jeśli podasz nam adres e-mail, na który będzie wysyłany newsletter.
Będziemy przechowywać Twój adres e-mail wyłącznie w naszej bazie danych i będziemy wysyłać Ci okresowe wiadomości e-mail, dopóki nie zrezygnujesz z subskrypcji lub nie przestaniemy wysyłać wiadomości e-mail.
Użytkownik zawsze ma możliwość rezygnacji z subskrypcji w każdej wiadomości.
W jakich celach będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika?
W celu zarządzania zamówioną usługą.
Informacje drogą elektroniczną dotyczące żądania użytkownika.
Informacje handlowe lub informacje o wydarzeniach drogą elektroniczną, o ile istnieje wyraźna autoryzacja.
Przeprowadzanie analiz i ulepszeń w wysyłaniu wiadomości e-mail w celu ulepszenia naszej strategii handlowej.
Jaka jest podstawa przetwarzania danych użytkownika?
Akceptacja i zgoda zainteresowanej strony. W przypadku subskrypcji konieczne będzie zaakceptowanie pola wyboru i kliknięcie przycisku wysyłania. Oznacza to, że użytkownik został poinformowany i wyraźnie wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera.
Jeśli użytkownik nie zaznaczy pola wyboru, aby zaakceptować politykę prywatności, informacje nie zostaną wysłane. Zazwyczaj ma ono następującą formułę: „□ Mam ukończone 14 lat oraz przeczytałem i akceptuję Politykę prywatności”.
Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe?
Do momentu odwołania udzielonej zgody.
+KLIENCI
W jakich celach będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Sporządzanie budżetu i monitorowanie go za pomocą komunikacji między obiema stronami.
Przekazywanie informacji drogą elektroniczną dotyczących zapytania.
Informacje handlowe lub informacje o wydarzeniach drogą elektroniczną, o ile istnieje wyraźna zgoda.
Zarządzanie usługami administracyjnymi, komunikacyjnymi i logistycznymi świadczonymi przez Podmiot odpowiedzialny.
Fakturowanie i deklarowanie odpowiednich podatków.
Przeprowadzanie odpowiednich transakcji.
Procedury kontroli i windykacji.
Jaka jest podstawa przetwarzania danych użytkownika?
Istnienie stosunku umownego między stronami. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wdrożenia środków przedumownych na wniosek osoby, której dane dotyczą.
Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe?
Przez czas trwania stosunku między stronami i przez okres przedawnienia wynikający z tego stosunku.
+SUPPLIERS
W jakich celach będziemy przetwarzać dane osobowe?
Informacje przekazywane drogą elektroniczną dotyczące zapytania użytkownika.
Informacje handlowe lub informacje o wydarzeniach drogą elektroniczną, pod warunkiem udzielenia wyraźnej zgody.
Zarządzanie usługami administracyjnymi, komunikacyjnymi i logistycznymi świadczonymi przez Administratora.
Fakturowanie.
Przeprowadzanie odpowiednich transakcji.
Fakturowanie i deklarowanie odpowiednich podatków.
Procedury kontroli i windykacji.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych użytkownika?
Podstawą prawną jest akceptacja stosunku umownego lub wyrażenie zgody na kontakt z nami lub oferowanie nam swoich produktów w jakikolwiek sposób.
Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe?
Przez czas trwania stosunku między stronami i przez okres przedawnienia wynikający z tego stosunku.
+KONTAKTY W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
W jakich celach będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Aby odpowiedzieć na zapytania, prośby lub petycje.
W celu zarządzania żądaną usługą, udzielenia odpowiedzi na żądanie lub przetworzenia żądania.
Aby skontaktować się z Tobą i stworzyć społeczność obserwujących.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?
Podstawą uzasadniającą przetwarzanie danych jest dobrowolna zgoda zainteresowanej strony na kontakt oraz, w stosownych przypadkach, akceptacja stosunku umownego w odpowiednim środowisku sieci społecznościowej. Przetwarzanie danych w ramach sieci społecznościowej będzie odbywać się zgodnie z jej polityką prywatności.
Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe?
Możemy przeglądać lub usuwać dane użytkownika w ograniczony sposób tylko wtedy, gdy użytkownik ma określony profil. Będziemy je traktować tak długo, jak długo użytkownik pozwoli nam na śledzenie go, bycie znajomym lub udostępnianie przycisków „Lubię to”, „Śledź” lub podobnych.
Wszelkie sprostowania danych lub ograniczenia informacji lub publikacji muszą być dokonywane poprzez konfigurację profilu lub użytkownika w samej sieci społecznościowej.
+OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY
W jakich celach będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Organizacja procesów selekcji w celu rekrutacji pracowników.
Aby zaprosić Cię na rozmowę kwalifikacyjną i ocenić Twoją aplikację.
Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, możemy przekazać te dane firmom partnerskim lub powiązanym wyłącznie w celu udzielenia mu pomocy w znalezieniu pracy.
Zaznaczenie pola wyboru w celu zaakceptowania polityki prywatności oznacza wyrażenie zgody na przekazanie podania o pracę podmiotom wchodzącym w skład grupy spółek w celu uwzględnienia kandydata w ich procesach doboru personelu.
Informujemy również, że rok po otrzymaniu Twojego życiorysu przystąpimy do jego bezpiecznego zniszczenia.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?
Podstawą prawną jest Twoja jednoznaczna zgoda wyrażona poprzez przesłanie nam swojego CV.
Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe?
Przez okres co najmniej 1 roku lub do odwołania udzielonej zgody.
Czy uwzględniamy dane osobowe osób trzecich?
Nie, co do zasady przetwarzamy wyłącznie dane przekazane nam przez osoby, których dane dotyczą. Jeśli przekazujesz nam dane osób trzecich, musisz je wcześniej poinformować i poprosić o ich zgodę, w przeciwnym razie będziemy zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tego wymogu.
Co z danymi osób niepełnoletnich?
Nie przetwarzamy danych dzieci poniżej 14 roku życia. W związku z tym prosimy o powstrzymanie się od ich podawania, jeśli użytkownik nie jest w tym wieku, lub, w stosownych przypadkach, o podanie danych osób trzecich, które nie są w tym wieku. Canary Boat Trips, S.L.U. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tego postanowienia.
Czy będziemy komunikować się drogą elektroniczną?
Tylko w celu zarządzania żądaniem użytkownika, jeśli jest to jeden ze sposobów kontaktu podanych przez użytkownika.
Jeśli wysyłamy komunikaty handlowe, muszą one zostać uprzednio i wyraźnie autoryzowane przez użytkownika.
Jakie środki bezpieczeństwa stosujemy?
Możesz być spokojny: przyjęliśmy optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas Danych osobowych i zainstalowaliśmy wszystkie środki techniczne i środki, którymi dysponujemy zgodnie ze stanem technologii, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu, zmianie, nieautoryzowanemu dostępowi i kradzieży Danych osobowych.
Do jakich odbiorców będą przekazywane dane użytkownika?
Dane użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że będzie to wymagane prawem. W szczególności zostaną one przekazane Państwowej Agencji Administracji Podatkowej oraz bankom i instytucjom finansowym w celu pobrania należności za świadczoną usługę lub zakupiony produkt, a także osobom odpowiedzialnym za przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy.
W przypadku zakupu lub płatności, jeśli wybierzesz jakąkolwiek aplikację, stronę internetową, platformę, kartę bankową lub inną usługę online, Twoje dane zostaną przesłane na tę platformę lub będą przetwarzane w ich środowisku, zawsze z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa.
Po złożeniu zamówienia firma zajmująca się tworzeniem i utrzymywaniem stron internetowych, hostingiem / hostingiem będzie miała dostęp do naszej strony internetowej. Podmioty te podpiszą umowę o świadczenie usług, która zobowiązuje je do zachowania takiego samego poziomu prywatności jak my.
Każdy międzynarodowy transfer danych podczas korzystania z amerykańskich aplikacji będzie zgodny z umową Privacy Shield, która gwarantuje, że amerykańskie firmy programistyczne przestrzegają europejskich zasad ochrony danych dotyczących prywatności.
Jakie masz prawa?
Aby wiedzieć, czy przetwarzamy Twoje dane.
Dostęp do swoich danych osobowych.
Żądanie sprostowania danych, jeśli są one nieprawidłowe.
Żądanie usunięcia danych, jeśli nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę.
W niektórych przypadkach zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, w którym to przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Aby przesłać swoje dane, które zostaną dostarczone w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym lub nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Jeśli użytkownik sobie tego życzy, możemy przesłać je do wskazanego przez niego nowego administratora danych. Ma to zastosowanie tylko w niektórych przypadkach.
Wniesienia skargi do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych lub właściwego organu nadzorczego, jeśli użytkownik uważa, że nie postępowaliśmy z nim prawidłowo.
Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, na które użytkownik wyraził zgodę, w dowolnym momencie.
W przypadku zmiany jakichkolwiek danych prosimy o poinformowanie nas o tym, abyśmy mogli je aktualizować.
Czy chcesz otrzymać formularz do wykonywania swoich praw?
Dysponujemy formularzami umożliwiającymi skorzystanie z przysługujących użytkownikowi praw. Użytkownik może poprosić nas o ich przesłanie pocztą elektroniczną lub, jeśli woli, może skorzystać z formularzy przygotowanych przez Hiszpańską Agencję Ochrony Danych lub strony trzecie.
Formularze te należy podpisać elektronicznie lub dołączyć do nich kserokopię dowodu tożsamości.
Jeśli ktoś Cię reprezentuje, musisz załączyć kopię swojego DNI lub poprosić o podpis elektroniczny.
Formularze można składać osobiście, wysyłać listownie lub pocztą na adres osoby odpowiedzialnej podany na początku tego tekstu.
Jak długo trzeba czekać na odpowiedź w sprawie korzystania z praw?
Zależy to od prawa, ale maksymalnie jeden miesiąc od złożenia wniosku i dwa miesiące, jeśli sprawa jest bardzo złożona i powiadomimy Cię, że potrzebujemy więcej czasu.
Czy przetwarzamy pliki cookie?
Jeśli używamy innych rodzajów plików cookie niż niezbędne, możesz zapoznać się z polityką plików cookie w odpowiednim linku na górze naszej strony internetowej.
Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika?
Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo użytkownik będzie z nami powiązany.
Po rozwiązaniu umowy dane osobowe przetwarzane w każdym celu będą przechowywane przez prawnie określone okresy, w tym okres, w którym sędzia lub sąd może ich zażądać zgodnie z przepisami o przedawnieniu roszczeń.
Przetwarzane dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia wyżej wymienionych okresów prawnych, jeśli istnieje prawny obowiązek ich przechowywania lub, jeśli nie ma takiego okresu prawnego, do momentu, gdy zainteresowana strona zażąda ich usunięcia lub cofnie udzieloną zgodę.
Będziemy przechowywać wszystkie informacje i komunikaty związane z zakupem lub świadczeniem naszych usług przez okres obowiązywania gwarancji na produkty lub usługi w celu rozpatrzenia ewentualnych roszczeń.
Dla każdego przetwarzania lub typu danych podajemy konkretny okres, który można sprawdzić w poniższej tabeli:
Plik Konserwacja dokumentu
Klienci Faktury 10 lat
Formularze i kupony 15 lat
Umowy 5 lat
Zasoby ludzkie Listy płac, TC1, TC2 itp. 10 lat
Programy nauczania Do końca procesu selekcji i 1 rok dłużej za zgodą kandydata.
Dokumenty dotyczące odpraw.
Umowy.
Dane pracowników tymczasowych.
4 lata
Akta pracownika. Do 5 lat po zwolnieniu.
Marketingowe bazy danych lub odwiedzający stronę internetową. Przez okres przetwarzania.
Dostawcy Faktury 10 lat
Umowy 5 lat
Kontrola dostępu i nadzór wideo Lista odwiedzających 30 dni
Wideo
30 dni blokowanie
Niszczenie przez 3 lata
Księgowość
Księgi rachunkowe i dokumenty.
Umowy akcjonariuszy i zarządu, statuty spółek, protokoły, regulaminy zarządu i delegowane prowizje.
Sprawozdania finansowe, raporty z audytów
Akta i dokumenty związane z dotacjami
6 lat
Fiskalne
Administracja spółki, prawa i obowiązki związane z płaceniem podatków.
Administracja wypłat dywidend i podatków u źródła.
10 lat
Informacje na temat wewnątrzgrupowych zakładów cenowych
18 lat
8 lat w przypadku wewnątrzgrupowych transakcji dotyczących porozumień cenowych.
Bezpieczeństwo i higiena pracy Dokumentacja medyczna pracowników 5 lat
Informacje środowiskowe Substancje chemiczne lub substancje stwarzające poważne zagrożenie 10 lat
Dokumenty dotyczące pozwoleń środowiskowych Tak długo, jak prowadzona jest działalność.
3 lata od zakończenia działalności
10 lat (przestępstwo przedawnienia)
Dokumentacja dotycząca recyklingu lub usuwania odpadów 3 lata
Dotacje na operacje oczyszczania muszą przechowywać dokumentację dotyczącą uprawnień i obowiązków, wpływów i płatności. 4 lata
Raporty z wypadków 5 lat
Ubezpieczenia Polisy ubezpieczeniowe
6 lat (zasada ogólna)
2 lata (szkody)
5 lat (osobowe)
10 lat (na życie)
Zakupy Rejestruje wszystkie dostawy towarów lub usług, wewnątrzwspólnotowe nabycia, import i eksport do celów VAT. 5 lat
Prawne
Dokumenty dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej.
Kontrakty i umowy.
5 lat
Zezwolenia, licencje, certyfikaty
6 lat od daty wygaśnięcia zezwolenia, licencji lub certyfikatu.
10 lat (przedawnienie karne)
Umowy o zachowaniu poufności i zakazie konkurencji Zawsze okres obowiązywania zobowiązania lub poufności.
RGPD/LOPDGDD Przetwarzanie danych osobowych, jeśli różni się od przetwarzania zgłoszonego do AEPD 3 lata
Dane osobowe pracowników przechowywane w sieciach, komputerach i sprzęcie komunikacyjnym używanym przez pracowników, kontrole dostępu i wewnętrzne systemy zarządzania/administracji 5 lat